Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest LWW Łyszyk Wesołowski i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-543) przy ul. Mokotowskiej 40 lok. 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000821196, NIP: 5252812013, REGON: 385253754 ("LWW").

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt z LWW, pod adresem e-mail: lww@lww.pl

Rodzaj Danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania, w szczególności: imię, nazwisko, pracodawca, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON, PESEL, które zostały przekazane w trakcie prowadzonej przez Administratora działalności.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, świadczenia usług oraz rozliczenia prowadzonej działalności.

W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi przekazywanie informacji o jego działalności oraz utrzymywanie kontaktu.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności LWW zbiera i przetwarza dane osobowe:

Prawa osób, których dane przetwarza LWW Łyszyk Wesołowski i Wspólnicy spółka komandytowa

W granicach przepisów prawa mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, w szczególności jako formy kontroli przetwarzania przez LWW swoich danych osobowych, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych.

W granicach przepisów prawa mają Państwo również prawo dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji przetwarzanych przez LWW swoich danych osobowych.

W granicach przepisów prawa mają Państwo również prawo żądania usunięcia przetwarzanych przez LWW swoich danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, to mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie tego w dowolny sposób LWW. W takich sytuacjach LWW dostosuje się do Państwa decyzji w stosunku do przyszłych aktywności, co oznacza, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed cofnięciem zgody.

Mają Państwo prawo – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – zażądać od LWW ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją oraz w granicach przepisów prawa mają Państwo prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez LWW opartego na realizacji jej uzasadnionego prawnie interesu.

W granicach przepisów prawa mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, które dostarczyli Państwo LWW, oraz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony LWW. Jednakże LWW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które LWW przetwarza na podstawie zawartej z Państwem umowy lub na podstawie Państwa zgody.

Realizacja powyższych praw może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: lww@lww.pl

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez LWW Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mogą Państwo skierować skargę do organu nadzorczego, w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez LWW jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych.

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną przez LWW działalnością w zakresie w jakim jest to niezbędne dane osobowe mogą zostać przekazane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:

  1. podmiotom świadczącym usługi księgowe,
  2. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  3. bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
  4. podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu,
  5. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
  6. innym podmiotom w zakresie w jakim LWW będzie do tego zobowiązany przepisami prawa, w tym Krajowej Izbie Odwoławczej, innym wykonawcom żądającym wglądu do dokumentacji postępowania, organom kontrolującym.

Postanowienia końcowe

Polityka przetwarzania danych osobowych jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w każdym czasie.